همکاری سازمان جهانی جهانگردی و دولت هلند برای توسعه گردشگری مذهبی

این همکاری شامل برگزاری کنفرانسی با عنوان “میراث مذهبی و گردشگری” است که در 22 اکتبر 2016در اترخت هلند برگزار می شود، همچنین چگونگی افزایش گردشگری میراث مذهبی در یک جامعه از جمله موارد اشاره شده در این موافقتنامه است. طالب الرفاعی دبیر کل سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در این خصوص اظهار داشت: گردشگری …

همکاری سازمان جهانی جهانگردی و دولت هلند برای توسعه گردشگری مذهبی Read More »